Alternatives to VLC media player nightly

Media player for Windows and Mac

Alternatives to VLC media player nightly